Gemeentelijke Info
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks

 

Gemeentelijke Informatie
 

 

Vóór en dóór de buurt is het motto voor Buurtactie Heerlen

Evenals in 2015, is ook dit lopende jaar 2016 in de gemeente Heerlen, de buurtactie van toepassing. Als ondersteunend motto hierbij:  Vóór en dóór de buurt. De gemeente Heerlen stelt immers geld beschikbaar voor initiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in de wijken/buurten van Heerlen bevorderen.
Het gaat om ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan en die het netwerk in de buurt versterken. U kunt, als u dit wil, hierbij ook samenwerken met buurtorganisaties, verenigingen of scholen, is geen voorwaarde.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?
Iedereen kan een financiële bijdrage van de Buurtactie aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt. Denk aan bijvoorbeeld: samen de voortuinen van hulpbehoevende buren opknappen; samen een feest houden met buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen; samen de buurt mooier maken, bijvoorbeeld met bloembakken en die onderhouden;  samen een buurttoernooi organiseren, of een spelletje dag voor de kinderen in uw buurt. Het moet vooral gaan om initiatieven, waarbij mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt.

Hoe dien ik een verzoek in? 
Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wil bereiken, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurtorganisaties of andere partijen. Doe er ook een begroting bij; maak een overzicht van de verwachte kosten en inkomsten.

De aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep. Deze regiegroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle Heerlense wijk/buurtstichtingen verbonden in de kernteams van alle Stadsdelen van Heerlen. Over burgerparticipatie gesproken. Momenteel beoordelen in alle deskundigheid, onafhankelijkheid en beslisboom de heren Jos Vroemen, Callie Steijaert, Winand Cuijpers, Frans Pommé en Ger Bischops de binnenkomende aanvragen. De maandelijkse regiebijeenkomsten worden voorgezeten door Adriane Keulen Hoofd Buurtgericht Werken en administratief ondersteund door Maja Gulicher management Buurtgericht Werken. Vervolgens gaat de beoordeling door de regiegroep als advies naar wethouder Barry Braeken. (zie ook zijn visie hieronder).

Wat zijn de voorwaarden?   
De regiegroep kijkt o.a. naar de volgende criteria:  

de sociale buurtactiviteit is open toegankelijk; 
de aanvrager maakt een begroting;  de aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking op een (deel van de) buurt of een combinatie van buurten in de gemeente Heerlen;
de activiteit is bij voorkeur een nieuw initiatief;
het initiatief is geen reguliere activiteit van de aanvrager;
buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit.

Er kan dit jaar 2016 maximaal een subsidie toe gekend worden van € 2.500,-, maar kijken vooral naar wat er echt nodig is om een initiatief tot een succes te maken. Overigens moeten deelnemers wel hun eigen eten en drinken betalen.
Let op: initiatieven die al op een andere wijze financieel door de gemeente worden ondersteund, komen niet voor deze buurtactie subsidie in aanmerking.

Achteraf dient u een verslag in van de activiteit, met een overzicht van de gemaakte kosten en de inkomsten. Het verslag mag ook bestaan uit foto’s of een leuk filmpje maken. U kunt u verzoek indienen bij de gemeente Heerlen, via www.heerlen.nl/buurtactie

Callie Steijaert (Public Relations en lid regiegroep Buurtactie Heerlen 2016) 
 

Buurtactie visie wethouder Barry Braeken                                                                                         

In Heerlen zijn vele burgers actief met het organiseren van activiteiten in hun wijk of het verfraaien van hun straat. Vaak weten zij zich daarbij gesteund door de buurtorganisatie die hen met raad en daad (en soms ook geld) bijstaat. Het buurtgericht werken in Heerlen is een groot goed. Zie hieronder ook de introductie van het nieuwe bureauhoofd Buurtgericht Werken t.w. Adriane Keulen, als opvolgster van Armand Vanhommerig.  

Extra aandacht wil ik vragen voor de buurtactieregeling. Die is anderhalf jaar geleden ingesteld, omdat ik als wethouder buurtgericht werken de man of vrouw in de straat meer mogelijkheden wilde geven om met financiële steun van de gemeente in de eigen wijk aan de slag te gaan. Je kunt nu voor allerlei activiteiten een bedrag van maximaal €2.500 aanvragen, als je er maar voor zorgt dat de activiteit bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Simpel gezegd, zorg er voor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar (en daarmee de buurt) de helpende hand bieden. Dat kan variëren van een buurtfeest tot het gezamenlijk opknappen van een pleintje of een speelterrein. Er zijn al vele mooie voorbeelden te noemen. 

Maar wie beoordeelt nu de aanvragen? Dat doen de Heerlense burgers zelf via een regiegroep waar vertegenwoordigers van de buurtorganisaties van de hele stad inzitten. Zij weten uit hun jarenlange ervaring wat wel en wat niet werkt in de stad. Wat de sociale cohesie versterkt en wat niet. En ze kijken ook of er een goede begroting is ingediend. Zo kunnen ze bepalen wie welk bedrag krijgt. 

En dan brengen ze een advies uit aan de wethouder. Ik hoor u al denken: heeft die Braeken toch het laatste woord, uiteindelijk willen die wethouders toch de macht houden. Een logische gedachte maar de werkelijkheid is anders. De laatste klap erop moet wettelijk nu eenmaal door een wethouder gegeven worden, maar ik kan u zeggen dat ik in anderhalf jaar tijd nog nooit ben afgeweken van het advies van de regiegroep. Juist omdat ik het belangrijk vind dat burgers beslissen over burgers, juist om ruimte te geven aan mooie initiatieven in de stad en die niet af te kappen vanuit het stadhuis. Ik roep u daarom ook op weer vele aanvragen te doen, uw wijk te laten bruisen en zo de Heerlen mooier en sterker te ma

 

Adriane Keulen Hoofd Buurtgericht Werken gemeente Heerlen Motivatie én de wil voor concrete resultaten staan hoog bij haar in het vaandel

Op 1 mei 2016 jl. werd tot Hoofd Buurtgericht Werken Gemeente Heerlen, als opvolgster van Armand Vanhommerig, benoemd Adriane Keulen (52). Inmiddels heeft ze er al een aantal maanden opzitten en wil ze zich, t.b.v. alle Wijk/Buurtstichtingen en eigenlijk ook voor alle inwoners van Heerlen, even voorstellen.

Adriane Keulen: “naast mijn nieuwe functie als Hoofd Buurtgericht Werken, ben ik ook gebiedsregisseur voor Aarveld-Bekkerveld en Caumerveld-Douveweien. In mijn nieuwe functie heb ik nu uiteraard met alle wijk/buurtstichtingen van gemeente Heerlen te maken. Ben gehuwd en woon in Hoensbroek, waar ik ook geboren en getogen ben. Overigens heb ik altijd in Heerlen gewoond.

Sinds 2008 ben ik werkzaam voor de gemeente Heerlen. Ben begonnen bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken als projectleider Baanbrekend Werk. Ik kreeg toen als opdracht om maatschappelijk zinvolle projecten op te zetten voor de burgers van Heerlen waarbij mensen met een bij standsuitkering op verschillende manieren aan de slag konden en hun talenten konden inzetten ten behoeve van een individuele inwoner of instelling. Eind 2009 ben ik bij de gemeente Heerlen in dienst gekomen en eind 2011 bureauhoofd geworden van het bureau re-integratie (inclusief Baanbrekend Werk). Voor mijn tijd bij de gemeente Heerlen ben ik o.a. werkzaam geweest bij Uitzendbureau Tempo-Team, UWV en Licom.  

Ik ben nu een aantal maanden bezig in mijn nieuwe functie en heb het erg naar mijn zin. Ik ben blij dat ik namens de gemeente Heerlen mijn steentje mag bijdragen aan het stimuleren van betrokkenheid en sociale samenhang in de buurten. Dientengevolge zit ik ook de maandelijkse beoordelingsbijeenkomst voor van de regiegroep Buurtactie 2016 Heerlen. Natuurlijk moet ik nog veel leren en heb ik tijd nodig om me te verdiepen in de buurt en om de mensen te leren kennen. Maar de motivatie én de wil is er om zichtbare concrete resultaten te boeken. Ik heb er zin in”.                                                   
Foto: Callie Steijaert

 


Laatste kans ouderentoeslag 

Deze mededeling is van belang voor ouderen die alleen AOW + eventueel een klein pensioen krijgen. 

Vanaf 1 januari 2015 mogen gemeenten geen categoriale bijzondere bijstand meer verstrekken. Dat betekent voor Heerlen dat de ouderentoeslag niet meer is toegestaan. Rechten van 2014 kunnen echter nog tot 1 maart 2015 geldend worden gemaakt !  

De hoogte van de ouderentoeslag is € 374 voor een alleenstaande en € 535 voor een echtpaar.
Om in aanmerking te komen voor ouderentoeslag, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

• u hebt de pensioengerechtigde leeftijd;

• uw inkomen is niet hoger dan € 1090,99 voor een alleenstaande en € 1501,69 voor een gezin;

• u heeft niet meer dan bescheiden vermogen (€ 5850 voor een alleenstaande en € 11.700 voor een echtpaar);

• u heeft in het lopende kalenderjaar geen ouderentoeslag of langdurigheidstoeslag ontvangen.

Heeft u nog vragen ?  Bel de gemeente op 14 045

Heeft u hulp nodig ? Bel Bureau Cliëntentelefoon op 045-5716986

 

 

 

Gemeentelijke Buurtactie 2015 Heerlen 

 

Geld voor bewonersinitiatieven 

De gemeente Heerlen stelt vanaf 1 januari 2015 jl. geld beschikbaar voor initiatieven die de sociale cohesie in de buurt bevorderen. Het gaat om ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan, waardoor het netwerk in de buurt versterkt wordt. Daarbij kan nadrukkelijk ook samengewerkt worden met buurtorganisaties, verenigingen of scholen. Vóór en dóór de buurt is het motto. 

Iedereen kan een financiële bijdrage aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt. Denk aan buurtbewoners die zich samenpakken om de voortuin van een hulpbehoevende buurman op te knappen. Of bewoners die het straatbeeld verfraaien door bloembakken aan lantaarnpalen te plaatsen en vervolgens ook het onderhoud samen regelen. Maar ook een straatfeest, halloweentocht en de opknapbeurt van een kapelletje behoren tot de mogelijkheden. Zolang het maar nieuwe initiatieven zijn, waarbij mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt. De maximale bijdrage voor een initiatief is €5000,-.

Heeft u een idee? Maak dit dan zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wil bereiken, wat het kost, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurtorganisaties of andere partijen. De aanvragen worden beoordeeld door een regiegroep waarin naast een medewerker van de gemeente, een aantal vertegenwoordigers van buurtorganisaties zitting neemt. Voor Stadsdeel Heerlerheide heeft Callie Steijaert (voorzitter/secretaris Stichting Wijkraad Heksenberg) op voordracht van de buurtorganisaties Stadsdeel Heerlerheide zitting in de regiegroep. 

De Buurtactieregeling is een aanvulling op het al bestaande budget voor de buurtorganisaties. Tussen 2008 en 2012 kende Heerlen al een succesvolle Buurtactieregeling, destijds betaald met middelen van het Rijk. Nu voert Heerlen een proef uit met een eigen Buurtactieregeling die uit reguliere middelen wordt gefinancierd. Voor 2015 is hiervoor €100.000 gereserveerd. De proef wordt in het najaar van 2015 geëvalueerd.  

Meer informatie: http://www.heerlen.nl/buurtactieheerlen2015-regeling

 

  
 

Helden voor Heerlen Schoon, ook voor Heksenberg/Pronsebroek

 

Voor veel Heerlenaren, dus ook voor inwoners van Heksenberg/Pronsebroek, is het heel normaal dat zij geen afval op straat gooien. Ook zijn er al vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken voor een schone buurt. Onder het mom: ‘goed voorbeeld doet volgen’ start de gemeente de campagne Heerlen Schoon. Hiermee wil ze met nog meer bewoners de uitdaging aangaan om de buurten en de stad aantrekkelijk en schoon te houden. Mensen die willen helpen - alleen of samen met buurtgenoten, collega’s of een vereniging - zijn van harte welkom. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop mensen een bijdrage kunnen leveren aan een schone stad. Zo zijn er de Helden voor Heerlen Schoon. Dit zijn kinderen van 4 tot 12 jaar die aan de slag gaan als buurtheld. Zij maken in teams een wijk schoon door het opruimen van zwerfafval. Voor iedere inzet krijgen ze per held punten waarmee ze sparen voor bijvoorbeeld een tegoedbon, een bioscoopkaartje of een leuk uitje. Het team moet wel onder begeleiding staan van een volwassene. Iedereen ouder dan 12 jaar kan Vriend van Heerlen worden. Alleen of samen met anderen helpen vrienden periodiek mee aan een schone stad. Het is ook mogelijk om alleen of samen met anderen een Eenmalige schoonmaakactie te organiseren.

De gemeente ondersteunt door de materialen te leveren die nodig zijn, zoals kleding, afvalzakken en grijpers. Ze zorgt er tevens voor dat het verzamelde afval wordt opgehaald en terechtkomt op het milieupark. Ook biedt de gemeente aan om bij acties de mascotte Pancras in te zetten.

Aanmelden kan via de website www.heerlen.nl/heerlenschoon. Hier is ook meer informatie te vinden over de campagne. http://www.heerlen.nl/Pub/heerlenschoon/Helden-voor-Heerlen-Schoon.html.

 

 

 
 
 


WebDesign 2010 GN System.  
 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10-jun-2017 00:15